Menu
Svazková mateřská škola VENKOV
Svazková mateřská škola VENKOV
mravenecberuška včelka
beruška beruška včelka mravenec

Povinné předškolní vzdělávání, individuální vzdělávání

Informace k zápisu do MŠ a k povinnému předškolnímu vzdělávání

Podle nového školského zákona s účinností od 1. 1. 2017 platí: " od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak.

1) Povinné předškolní vzdělávání v MŠ znamená:

  • pravidelná denní docházka
  • v pracovních dnech nepřetržitě 4 hodiny denně, v době školních prázdnin je dobrovolné
  • podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví školní řád

2) Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání

  • přípravná třída ZŠ, přípravný stupeň ZŠS, zahraniční škola, individuální vzdělávání
  • povinnost zákonného zástupce oznámit do 30. 6. příslušného roku přijetí do jiného typu školy řediteli spádové MŠ

3) Individuální vzdělávání

  • povinnost zákonného zástupce oznámit do 30. 6. příslušného roku individuální vzdělávání dítěte řediteli MŠ, kde je dítě přijato
  • obsah oznámení: Jméno, RČ, místo trvalého pobytu, období, kdy bude dítě individuálně vzděláváno, důvody individuálního vzdělávání
  • ředitel MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno
  • povinnost zákonného zástupce dostavit se k ověření úrovně vzdělávání
  • termín ověření v průběhu listopadu a prosince určí ředitel MŠ
Partnerské obce