Menu
Svazková mateřská škola VENKOV
Svazková mateřská škola VENKOV
mravenecberuška včelka
beruška beruška včelka mravenec

EDaSTIM

EDaSTIM

EDaSTIM je program, ve kterém se snažíme o komplexní a systematický rozvoj předškolních dětí v posledním roce před zahájením školní docházky. Formou hry a dalších aktivit podněcujeme rozvoj schopností a dovedností důležitých pro zvládání budoucího čtení, psaní, počítání. Podporuje v dětech zvídavost, potřebu objevování, vede je k přemýšlení, logickému usuzování, provázanosti myšlenkových operací.

Setkání pomáhají dětem si osvojovat pracovní návyky, ke kterým patří záměrná koncentrace pozornosti, smysl pro povinnost, uvědomování si toho, že je úkol třeba dokončit. Zároveň si dítě procvičuje i svoje sociální a komunikativní dovednosti. Učí se respektovat autoritu, pracovat pod jejím vedením, komunikovat s ní, ale také s ostatními dětmi, dodržovat určitá pravidla činností a sociálního chování.

V jednotlivých setkání se dotýkáme několika oblastí, které jsou důležité, aby se děti naučily bez problémů číst, psát a počítat.

Jsou to:

 • jemná motorika, grafomotorika
 • zrakové vnímání
 • prostorová orientace
 • základní matematické představy
 • řeč, myšlení
 • sluchové vnímání 

EDaSTIM je rozdělen do 10 setkání, každé setkání trvá asi 1 hodinu.

V každém setkání se děti setkávají s vývojově vyšším stupněm obtížnosti, lekce jsou navzájem propojené.

S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů, který posléze doma častěji s dítětem pracuje. Každé dítě bude mít 10 pracovních sešitů, které vždy dostane při setkání.

Přítomnost rodiče ve výuce je velmi důležitá. Získá tak motivaci, rady a náměty pro práci s dítětem, vidí dítě při práci a má možnost srovnání s ostatními, naučí se s dítětem lépe komunikovat, spolupracovat, stává se pomocníkem svému dítěti a v neposlední řadě s ním tak stráví více společných chvil.

Setkání je rozděleno do tří částí:

1. část, individuální činnosti

 • děti pracují u stolu vedle svého rodiče
 • probíhají činnosti, které jsou zaměřené na rozvoj grafomotoriky i jemné motoriky

2. část, skupinové činnosti

 • děti pracují v kruhu na koberci
 • obsahem této části je rozvoj řeči, sluchového vnímání a někdy rozvoj dalších oblastí

3. část, individuální i skupinové činnosti

 • děti pracují s rodiči u stolu
 • zpravidla se realizují činnosti, při kterých dítě potřebuje pracovat s tužkou, papírem, kdy něco skládá
 • týká se to zejména rozvoje zrakového vnímání, prostorové orientace nebo skupinové činnosti zaměřené na řeč

Setkání probíhají pravidelně 1x14 dní od podzimu do jara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerské obce