Menu
Svazková mateřská škola VENKOV
Svazková mateřská škola VENKOV
mravenecberuška včelka
beruška beruška včelka mravenec

Povinně zveřejňované informace

INFORMACE PODLE ZÁKONA

Informace o povinném subjektu zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 5 zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006 Sb. 

 

 1. Název, sídlo školy

Svazková mateřská škola VENKOV

Železné 200, 666 01

 

 1. Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení školské právnické osoby je zajištění a poskytování předškolního vzdělávání, vytváření podmínek pro uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti ve spolupráci s rodinou.

Předmět činnosti školské je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Právnická osoba je zřízená na dobu neurčitou.

Právní forma:

školská právnická osoba

Zřizovatel:

Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko, Radniční 14, 666 01 Tišnov    

 

 1. Organizační struktura

 

Svazková mateřská škola VENKOV   IZO 691 013 128

Mateřská škola                                   IZO 181 103 494

umístěna na adrese:                          Železné 200, 666 01

Mateřská škola                                   2 třídy

Školní jídelna – výdejna                     IZO 181 103 508

umístěna na adrese:                          Železné 200, 666 01

 

 1. Statutární orgán školy – ředitelka

Mgr. Barbora Packová byla do funkce ředitelky Svazkové mateřské školy VENKOV jmenována podle ustanovení §166, ods.2 školského zákona s účinností od 1.8.2019.

 

 1. Vymezení pravomoci a působnosti ředitelky

Pravomoci a působnosti ředitele školy jsou dány školským zákonem §164, §165 

 

 1. Kontaktní spojení

telefonní číslo: 602 737 977

Email ředitelka školy: reditel@msvenkov.cz

Email ŠJ: info@msvenkov.cz

Email MŠ: ucitel@msvenkov.cz

 • Adresa poštovní: Železné 200, Tišnov, 666 01
 • Adresa pro osobní návštěvu: Železné 200, 666 01
 • Úřední hodiny: St 13,00 – 15,00 nebo v jiný čas po domluvě s vedením školy
 • Adresa internetové stránky: www.msvenkov.cz
 • ID datové schránky: kuzdiz7
 • Adresa E-podatelny MŠ: reditel@msvenkov.cz

 

 1. Případné platby lze poukázat

123-200110247/0100

 

 1. IČO     07990235

 

 1. DIČ

Není přiděleno

 

 1. Dokumenty

Dokumenty, na které se vztahuje povinnost svobodného přístupu k nim podle zákona č. 106/1999 Sb., jsou k dispozici v úředních hodinách v ředitelně školy (viz. bod 6)

ODKAZY:

ŠVP PV "Poznáváme svět" (191 kB)

Organizační řád mateřské školy (67.5 kB)

Školní řád (49.37 kB)

Distanční výuka - příloha Školního řádu (18.24 kB)

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu:

o-skole/uredni-deska/

Výroční zpráva školy:

o-skole/vyrocni-zpravy-1/vyrocni-zprava-2019-2020/

 

 1. Žádost o informace

Žádosti lze doručit na:

Svazková mateřská škola VENKOV

Železné 200, 666 01

Telefon: 602 737 977

ID datové schránky: kuzdiz7

 

 1. Příjem žádostí a dalších podání

Žadatel podává žádost škole písemně nebo při osobní návštěvě. Písemná žádost je zaevidována odpovědným zaměstnancem, který stanoví předpokládanou úhradu dle sazebníku. Úhrada bude provedena žadatelem složenkou, která mu bude zaslána s vyznačením úhrady. Požadovaná informace bude vydána žadateli po obdržení platby na účet školy nebo po předložení dokladu o zaplacení.

Při osobní návštěvě je postup obdobný s tím, že žadatel může uhradit složenku ihned a po předložení dokladu o zaplacení mu bude požadovaná informace vydána bezprostředně.

U obou forem podání žádosti je možno zaslat požadovanou informaci na adresu udanou žadatelem. V tomto případě je náklad na dobírku při nevyzvednutí žadatelem výdajem školy.

 

 1. Opravné prostředky

Prostřednictvím podatelny mateřské školy ke Krajskému úřadu JmK v Brně, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení.

 

 1. Formuláře

Formulář žádosti o poskytnutí informací podle zákona (12.72 kB)

  

 1. Předpisy vydané

Škola vydává pouze vnitřní předpisy a směrnice organizace, které nemají povahu právních předpisů.

       Nejdůležitější právní předpisy, jimiž se řídíme:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zřízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

 

16. Úhrada za poskytování informací

S a z e b n í k úhrad nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999  Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

 1. Úhrada za pořízení kopií

za pořízení jedné strany černobílé kopie A4                                                       2,00 Kč

za pořízení oboustranné černobílé kopie A4                                                        3,00 Kč

za pořízení jedné strany barevné kopie A4                                                        14,00 Kč

za pořízení oboustranné barevné kopie A4                                                         22,00 Kč

 

 1. Úhrada za odeslání informace na adresu udanou žadatelem

Poštovné a jiné poplatky dle platných tarifů České pošty.

Žadatel podává žádost škole písemně nebo při osobní návštěvě

a)         písemná žádost je zaevidována odpovědným zaměstnancem, který stanoví předpokládanou úhradu dle sazebníku. Úhrada bude provedena žadatelem složenkou, která mu bude zaslána s vyznačením úhrady. Požadovaná informace bude vydána žadateli po obdržení platby na účet školy nebo po předložení dokladu o zaplacení,

b)        při osobní návštěvě je postup obdobný s tím, že žadatel může uhradit složenku ihned a po předložení dokladu o zaplacení mu bude požadovaná informace vydána bezprostředně.

c)         u obou forem podání žádosti je možno zaslat požadovanou informaci na adresu udanou žadatelem. V tomto případě je náklad na dobírku při nevyzvednutí žadatelem výdajem školy,

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace 2019 (13.14 kB)

Poskytnuté informace 2020 (13.18 kB)

 

Partnerské obce