Obsah

 

Svazková mateřská škola VENKOV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

 

„POZNÁVÁME SVĚT“

 

Obsah:

 

 1. Identifikační údaje o škole
 2. Charakteristika  školy
 3. Podmínky  předškolního vzdělávání
 4. Organizace  vzdělávání
 5. Charakteristika  vzdělávacího programu
 6. Vzdělávací  obsah
 7. Evaluace a pedagogická diagnostika

 

 

1. Identifikační údaje o škole:

 

Název dokumentu:      Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

                                     „Poznáváme svět“

Název školy:               Svazková mateřská škola VENKOV

Sídlo:                          Železné 200, 666 01

Telefon:                      602 73 79 77

IČO:                             07 990 235

Ředitelka:                   Mgr. Barbora Packová

e-mail:                       reditel@msvenkov.cz

                                   info@msvenkov.cz

Zřizovatel:                  DSO Tišnovsko

Číslo jednací:              MŠ225/2017

Zpracovatelé ŠPV:      Mgr. Barbora Packová, Šárka Maloňová, Renata Misařová, Iveta Riglová

Platnost ŠVP:              od 1. 9. 2019

č.j. MŠ140/2019

                   

 

2. Charakteristika školy

 

CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

 

Svazková mateřská škola VENKOV je nově otevřenou mateřskou školou od 1. 9. 2019. Je spádovou mateřskou školou pro děti z obcí Hluboké Dvory, Unín, Rohozec, Bukovice, Železné a Šerkovice.

Mateřská škola leží v krásném prostředí, přímo u lesa, který je ideálním místem pro poučné přírodovědné vycházky dětí.

 Mateřská škola je nově postavená dvoupatrová budova, která splňuje všechny podmínky moderního školského zařízení. Kapacita školy je 50 dětí. V prvním patře budovy se nachází sběrná třída „VČELIČEK“, v druhém „MRAVENEČCI“. Škola má v každém patře jídelnu – výdejnu, strava je dovážena z kuchyně v ZŠ a MŠ Dolní Loučky.

 

Na jaře 2020 je plánováno vybudování nového přírodního dětského hřiště s různými herními prvky i zatravněnou plochou k volným hrám. Za školou je v současné době umístěno pískoviště.

Přímo naproti škole se nachází obecní hřiště a nově zbudované multifunkční hřiště s umělým povrchem, které má škola k dispozici k dopolednímu pobytu venku. Okolí mateřské školy a okolí obce je charakteristické krásnou přírodou.  

Vzhledem k poloze školy je velmi vhodná profilace školy s rozšířenou environmentální výchovou. Naším cílem je obohatit dětský svět o nové poznatky o přírodě živé i neživé, dále z oblasti ekologie, vést děti ke zdravému způsobu života, využívat výukových programů s ekologickou tématikou i navázat spolupráci se sdruženími v jednotlivých obcích (myslivci, včelaři, ekofarma, apod.)

 

3.  Podmínky předškolního vzdělávání

Věcné podmínky

        Škola je dvoutřídní s kapacitou 50 dětí.  V prvním podlaží je tzv. sběrná třída „VČELIČKY“, ve druhém „MRAVENEČCI“.

Třídy jsou krásné a moderní, plné sluníčka. Čerstvý vzduch je obměňován díky využití vzduchotechniky ve třídách i lehárnách v obou patrech. Díky podlahovému vytápění je snížena prašnost ve třídách na minimum.

Třídy jsou vybaveny moderním nábytkem. Všechny hračky a pomůcky jsou uloženy tak, aby na ně děti dobře viděly a mohly si je samostatně brát. Třídu a pomůcky v ní jsme rozčlenili do různých hracích koutků, které využíváme ke skupinovým i individuálním činnostem dětí.

K odpolednímu pobytu venku slouží přilehlá zahrada s pískovištěm, k dopoledním vycházkám využíváme obecní multifunkční hřiště s areálem naproti školce. Pro bližší kontakt s přírodou využíváme návštěvy lesa či louky v bezprostřední blízkosti MŠ.

Záměry: vybudování nového hřiště v areálu mš na jaře roku 2020, pořízení zahradního domečku na uložení hraček a sportovního vybavení

                                                                      

Životospráva

Strava je do školy dovážena ze školní jídelny při ZŠ a MŠ Dolní Loučky. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava podle příslušných předpisů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů. Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne dítěte v MŠ. Děti mají k dispozici hrníček se svou značkou, mohou si kdykoli během dne nalít pití, které je stále k dispozici. Dáváme přednost neslazeným nápojům, děti mají k dispozici na pití i vodu.

 Děti se při jídle (odnášení nádobí) a pití (nalévání nápojů) zčásti samy obsluhují. Na jídlo mají dostatek času, pomalejší mohou jíst déle. Děti do jídla nenutíme, ale vedeme je k tomu, aby vše ochutnaly.                                                                                                                     

Respektujeme individuální potřebu spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Dětem s menší potřebou spánku nabízíme po odpočinku jiný klidový program.

Dospělí v MŠ se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují dětem přirozený vzor.

Záměry: Při stolování vést děti k tiché konverzaci, vytvářet pohodovou atmosféru při jídle. Vést děti k co největší samostatnosti.

Psychosociální podmínky

Nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na nové prostředí.

nově přijaté děti budou moci navštěvovat v odpoledních hodinách se svým rodičem školku již v červnu (od roku 2020)

v době adaptace mohou rodiče docházet do MŠ spolu se svým dítětem

umožňujeme zkrácenou dobu pobytu v MŠ podle individuálních potřeb dítěte

Usilujeme o to, aby se děti i dospělí cítili v prostředí MŠ dobře, spokojeně a bezpečně. V kolektivu mají všechny děti rovnocenné postavení. Vedeme děti k samostatnosti, ohleduplnosti, vzájemné pomoci (starší mladším).  Ve třídě jsou vytvořena spolu s dětmi pravidla soužití (chodíme pomalu, jsme kamarádi, pomáháme si…).

Záměry: neustále se zamýšlet nad vhodnými způsoby pedagogického vedení, zlepšovat se v komunikaci s dětmi.

Organizace

Snažíme se o dostatečně pružný denní řád. Děti přichází do MŠ podle potřeb rodiny, zpravidla od 6,30 – 8,30 hodin. Třída v přízemí „VČELIČKY“ slouží jako sběrná třída pro scházení dětí ráno a také k odpolednímu vyzvedávání.

V průběhu dne mají děti dostatek času na spontánní činnosti. Řízené činnosti organizujeme individuálně i skupinově. Podněcujeme děti k vlastní aktivitě a experimentování, umožňujeme jim pracovat svým tempem. Do denního programu zařazujeme pravidelně zdravotně pohybové aktivity.

Povinné předškolní vzdělávání je stanoveno v době od 8.00 do 12.00 hodin.

Délka provozu MŠ:  6.30 hod -  17.00 hod.

Denní režim

6.30   -    8.30                 hry a zájmová činnost (řízené individuální či skupinové

                                       činnosti)                         

8.30   -    8.45                úklid třídy, ranní cvičení

8.45    -    9.10                 hygiena, svačinka

9.10    -     9.40                ranní kruh s výchovně vzdělávacím tématem, převlékání

                                       na pobyt venku

9.40   -    11.40                pobyt venku

11.40  -    12.15                převlékání, oběd, hygiena

12.15 -    14,15                poslech pohádek, odpočinek dle individuální potřeby dětí

14.15  -    17.00                převlékání, hygiena, svačinka, hry a zájmová činnost,

                                       pobyt na školní zahradě

Záměry: do denního programu pravidelně zařazovat činnosti podněcující děti k vlastní aktivitě, experimentování, zkoumání a objevování, využívat co nejvíce sportovního vybavení školy                                             

Řízení mateřské školy

Povinnosti a pravomoci jednotlivých pracovníků jsou vymezeny pracovní náplní, vnitřním řádem školy. Informační systém je zajištěn přímým kontaktem se zaměstnanci, na nástěnkách a při pracovních poradách.  MŠ spolupracuje se zřizovatelem, a pokud se vyskytnou výchovně vzdělávací problémy, tak i s příslušnými odborníky (PPP a SPC). Škola naváže spolupráci  se ZŠ 28.října Tišnov a ZŠ Smíškova.

Personální a pedagogické zajištění

V MŠ pracuje v současné době šest zaměstnanců. Všichni pedagogičtí pracovníci splňují předepsanou odbornou kvalifikaci.

Záměry: zajistit stabilní pedagogický sbor i stabilní tým provozních zaměstnanců

Spoluúčast rodičů a dalších institucí

Rodiče mají možnost spolupodílet se na vzdělávání svých dětí. Konzultujeme s nimi záměry a individuální pokroky dětí. Organizujeme společná i individuální setkání, tvoření rodičů s dětmi, besídky i naučné stezky. Rodiče jsou pravidelně informováni o dění v MŠ. Využíváme k tomu především webové stránky školy, nástěnky, individuální rozhovory, dotazníky, třídní schůzky, fotodokumentaci, maily. Mezi školou a rodiči funguje vstřícný, partnerský vztah, rodiče se zajímají o dění v MŠ a aktivně se zapojují.

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, se ZŠ nám. 28. října Tišnov.

.Záměry: využívat pravidelně nabízených aktivit v rámci spolupráce se ZŠ (divadla, chemické pokusy, odborné učebny, tělocvična, keramická dílna), ZŠ nám. 28. října Tišnov (dopravní hřiště)

Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami věnujeme zvýšenou péči podle jejich potřeb, ale také možností učitelek a s ohledem na ostatní děti ve třídě. Učitelky spolupracují intenzivně s rodiči, se speciálním školským zařízením, řídí se jeho doporučeními na základě zprávy z vyšetření. Je sledován jejich vývoj a pokrok v jednotlivých oblastech podle zpracovaného Individuálního plánu práce. IPP je každoročně vyhodnocován.

S dětmi s odloženou školní docházkou pracujeme dle zprávy z PPP individuálně a pravidelně. V případě neúspěchu ve vzdělávání se obracíme o pomoc a o radu na PPP Brno či SPC.

 

Podmínky vzdělávání dětí nadaných

Respektujeme individualitu každého dítěte. U talentovaných dětí uplatňujeme neautoritativní komunikaci, nasloucháme, co dítě říká. Vytváříme prostor pro prezentaci názorů, zájmů. V rámci činností v mateřské škole zajišťujeme rozšířenou nabídku pro jeho další rozvoj, ale také případně slabé stránky nadaného dítěte. Spolupracujeme s rodiči, aby rozvoj dítěte v mateřské škole byl efektivní.

 

Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

Vzdělávání dětí mladších tří let má svá specifika, ať už jde o personální zajištění, vhodné vybavení školy i začlenění do kategorie činností podle zvýšeného požárního nebezpečí tak, aby byly dodrženy všechny platné legislativní požadavky.

Záměry: zajistit účast pedagogů na dalším vzdělávání pro práci s dvouletými dětmi, vybavení vhodnými pomůckami (hry, hračky, knihy) určenými pro dvouleté děti, začlenění budovy do kategorie podle zvýšeného požárního nebezpečí.

 

4. Organizace vzdělávání

Třídy mateřské školy jsou smíšené, navštěvují ji děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let. Do MŠ jsou přednostně přijímány spádové děti z obcí Hluboké Dvory, Unín, Rohozec, Bukovice, Železné a Šerkovice podle předem stanovených kritérií. Při nenaplnění kapacity školy je možné přijmout i dítě z nespádových obcí. Kritéria platná pro následující školní rok zveřejňuje ředitelka školy na webových stránkách školy a vývěsce obce v dostatečném předstihu před termínem zápisu.

Učitelky se překrývají zpravidla v době hlavní vzdělávací činnosti ve třídě, v době vycházky a oběda. Škola zajišťuje individuální vzdělávání podle §34b školského zákona, pravidla a organizace tohoto vzdělávání jsou podrobně popsány ve Školním řádu mateřské školy.

5.   Charakteristika vzdělávacího programu

Motivační název ŠVP „Poznáváme svět“ vychází z filozofie naší školy, která je zaměřena na rozvoj spokojeného, samostatného a aktivního dítěte. Naučí se v přátelském prostředí zvládat životní situace a připraví se na start k samostatnosti nejen v základní škole, ale i v budoucím životě.

Náš ŠVP vychází z každodenního života dětí a prostředí, ve kterém žijí. Snažíme se, aby děti prožívaly v naší mateřské škole krásné dětství, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Naše MŠ se nachází v krásné krajině u lesa, považujeme za důležité vytvářet u dětí pozitivní vztah k rostlinám, živočichům i neživému prostředí, kterým jsme v Železném obklopeni.

Snažíme se používat tyto metody a formy práce

 • prožitkové učení (objevnost, komunikativnost, prostor pro aktivitu a tvořivost, možnost vyjádření pocitů různými prostředky – řečovými, hudebními, výtvarnými, dramatickými)
 • kooperativní komunikaci
 • projevovat empatii
 • popisovat činnosti, situace (vyhýbat se všeobecnému hodnocení šikovný - hodný)
 • vyjadřovat své pocity (Já – výroky)
 • vyvarovat se trestů, pochval a odměn, nahradit je „věcnou zpětnou vazbou“
 • využívat pozitivní komunikaci (vyvarovat se záporům)
 • nechávat dětem pocítit přirozené následky
 • dát dětem prostor k vlastnímu vyjádření (chceme slyšet více děti než učitelku)
 • podporovat samostatnost dětí možností výběru a vracením otázek
 • okamžitá zpětná vazba, prostor pro sebehodnocení

Záměry:

 • vyvarovat se neefektivním způsobům komunikace (kritika, zaměření se na chyby, zákazy, varování, nálepkování apod.) 
 • při komunikaci používat popisný jazyk spíše než hodnotící

                                             

6.  Vzdělávací obsah

Náš vzdělávací program s názvem „Poznáváme svět“ je rozpracován do 5 integrovaných bloků, do kterých se promítají všechny vzdělávací oblasti předškolního vzdělávání (Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět).

 

INTEGROVANÉ BLOKY

 

I.    JÁ A MOJE MÍSTO NA SVĚTĚ                

II.   HRAJEME SI A OSLAVUJEME                 

III.  DÍVÁM SE KOLEM SEBE

IV.   CHRÁNÍME A UZDRAVUJEME SVĚT

V.    ZEMĚ JE KOUZELNÁ PLANETA

 

Témata a podtémata jsou volena podle potřeby a situace. Jejich obsah, stejně jako v životě, se prolíná, prostupuje, vzájemně se podmiňuje. Samotná realizace podtémat zůstává otevřená, flexibilní. Je dán prostor pro aktuální a nahodilé situace. Jde především o přirozený proces vzdělávání, kdy spontánní činnost se střídá se záměrným učením.

Činnosti mohou být doplňovány, obohacovány o prožitky dětí, nahodilé situace, řešení problémů a vyjadřování vlastního názoru.

Vzdělávací obsah jednotlivých bloků je přiblížen pouze okruhy činností, jednotlivá témata jsou konkretizována až na úrovni třídní tak, aby učitelku nesvazovala a mohla reagovat na aktuální situaci, potřeby a zájmy dětí.

Cíle předškolního vzdělávání v naší Svazkové mateřské škole VENKOV:

1. podporovat kamarádské vztahy (sledujeme úroveň řešení konfliktů mezi dětmi)

2. sebeobsluha (rozvíjíme a zlepšujeme sebeobslužné dovednosti dětí)

3. zajistit širokou vzdělávací nabídku (dáváme dětem možnost výběru, volby)

 

Barevné označení klíčových kompetencí:

 • kompetence k učení  
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské

Barevné označení vzdělávacích oblastí:

 • dítě a jeho tělo
 • dítě a jeho psychika
 • dítě a ten druhý
 • dítě a společnost
 • dítě a svět

 

1. Integrovaný blok

 

JÁ A MOJE MÍSTO NA SVĚTĚ 

 

Integrovaný blok je zaměřený nejen na dítě samotné, ale i na ostatní, kteří ho obklopují. Seznamuje se s novými kamarády, tvoří společně pravidla třídy, pravidla komunikace i společného soužití. Poznává své nejbližší, učí se pojmenovat členy své rodiny, představit je ostatním, uvědomovat si rodinné vazby a souvislosti. Děti povedeme ke kladnému a láskyplnému pojetí rodiny a jejich členů. Během života se děti setkají s lidmi různých národností a kultury, proto se s nimi v této části dětským způsobem seznámí. Dozví se spoustu informací nejen o ostatních, ale i o sobě. Poznají své tělo, co je pro tělo prospěné a co mu naopak škodí.

 

Příklady možných podtémat v tomto bloku:

-poznávám nové kamarády

-pravidla třídy

- národnosti

- rodina

- moje tělo

- zdraví

- a jiné …

 

      Klíčové kompetence:

 • odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
 • řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku
 • komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • je schopno chápat, že lidé jsou různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
 • uvědomuje si svá práva a práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
 • dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat
 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat
 •  
 • Očekávané výstupy:
 •  
 • zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)
 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
 • zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami
 • pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
 • zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)
 • odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory
 • rozhodovat o svých činnostech
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
 • uvědomovat si příjemné i nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí
 • prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.)
 • navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho
 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství
 • uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je
 • uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
 • spolupracovat s ostatními
 • respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se sním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.
 • bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.
 • uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)
 • začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti
 • adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody
 • dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair
 • zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.
 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí)
 • zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.)

 

2. Integrovaný blok

 

HRAJEME SI A OSLAVUJEME

 

Hra je nejpřirozenější činnost dítěte. V tomto bloku vyzdvihneme především hru. Radostnou formou oslavíme svátky, které nás potkávají v průběhu celého roku. Poznáme jejich tradice a zvyky. Tanec, hudba, zpěv a hra – vše, co nás těší, bude hlavní forma práce. Na konci školního roku oslavíme společně pasování předškoláků na školáky a začátek prázdnin.

 

Příklady možných podtémat v tomto bloku:

-Mikulášská nadílka

- těšíme se na Vánoce

- Tři králové

- čarodějnice

- Den Matek

- masopust

- karneval

- těšíme se na prázdniny

- a jiné …

 

      Klíčové kompetence:

 • pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí
 • nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
 • dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá
 • učí se svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

 

      Očekávané výstupy:

 

 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
 • ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 • naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky a pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.), úmyslně si zapamatovat, vybavit
 • chápat slovní vtip a humor
 • poznat napsané své jméno
 • řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“
 • zorganizovat hru
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 • porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
 • dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair
 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí

 

3. Integrovaný blok

 

DÍVÁM SE KOLEM SEBE  

 

V tomto bloku jsme obklopeni zvláště tématy ze světa dospělých. Poznáme lépe místo, kde žijeme, seznámíme se s důležitými budovami ve městě i na vesnici. Budeme rozvíjet vztah k domovu. Zabrousíme i do světa cestování a způsobu, jakým můžeme cestovat. V rámci dopravy se seznámíme s pravidly silničního provozu, k praktické ukázce využijeme i nedaleké dopravní hřiště. Prohloubíme dětskou zvídavost a zájem o četbu knih. Jejich prostřednictvím se podíváme i do světa fantazie a kouzel.

Příklady možných podtémat v tomto bloku:

-povolání

-cestování

-knihy a pohádky

-doprava

-těšíme se do školy

- město a vesnice

- a jiné

 

      Klíčové kompetence:

 

 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon apod.)
 • uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 • má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váží si práce i úsilí druhých
 • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem

 

Očekávané výstupy:

 

 • zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)
 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběh, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
 • formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
 • sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 • popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
 • sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
 • utvořit jednoduchý rým
 • poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma
 • sledovat očima zleva doprava
 • poznat některá písmena a číslice, popř. slova
 • projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon
 • vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
 • nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
 • uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky)
 • spolupracovat s ostatními
 • utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti)
 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)
 • mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním a technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte

 

4. Integrovaný blok

 

CHRÁNÍME A UZDRAVUJEME SVĚT

 

Jak bychom mohli pomoci našemu světu? Touto otázkou se budeme zabývat ve čtvrtém integrovaném bloku. Naší zemi pomůžeme ve třídění odpadů, povedeme děti k přemýšlení, co všechno by mohli pro zemi a živé bytosti na ní udělat. Seznámí se s pravidly chování v lese, všímat si dění okolo nás. Povídat si budeme o zvířatech, jejich užitečnosti a pomoci. Děti zjistí, jaké nebezpečí hrozí jim a jejich blízkým, a jak se jim co nejlépe vyvarovat. Odletíme i do dalekého vesmíru, kde se děti seznámí s jeho krásou, zákony a planetami.

Příklady možných podtémat v tomto bloku:

- ekologie

- vesmír

- nebezpečí kolem nás

- hasiči, policie, lékaři

- les a jeho krása

- zvířata

- ptáci

- a jiné

 

Klíčové kompetence:

 

 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje
 • porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje, při zadané práci dokončí, co započalo, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno se dobrat k výsledkům
 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedou k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit
 • domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
 • chová se při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně, nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout
 • chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou, dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování
 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)
 • ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit
 • chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

 

Očekávané výstupy:

 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
 • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.)
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit
 • chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole nahoře, uprostřed, za pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat s v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase
 • vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích, odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech apod.)
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i věcem
 • chovat s obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)
 • vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí)
 • uvědomovat si, že ne všichni, lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají)
 • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc)
 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole
 • mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí
 • rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)

 

5. Integrovaný blok

 

ZEMĚ JE KOUZELNÁ PLANETA

 

V tomto bloku rozvíjíme u dětí především schopnost vnímat přírodu všemi smysly.

Proplujeme všemi proměnami, krásami a rozmanitostmi, které nám příroda nabízí.

Naučíme se vnímat jednotlivá roční období, rozlišovat je, všímat si jich při

společných procházkách přírodou. Sledovat budeme samozřejmě i počasí.

Naučíme se oblékat se s ohledem na aktuální počasí. Děti se

seznámí s časovými pojmy. Na vycházkách pozorujeme pole, zahrádky, les i louku a  

jejich změny v jednotlivých ročních obdobích.  Zahrajeme si s vodou, vyzkoušíme

si s ní i různé pokusy.

Příklady možných podtémat v tomto bloku:

- jaro, léto, podzim, zima

-počasí a jeho proměny

-voda

-oblečení

- barvy

- a jiné

 

Klíčové kompetence:

 

 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení
 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
 • užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů, pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění

 

Očekávané výstupy:

 

 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, písku)
 • vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
 • chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat s v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase
 • spolupracovat s ostatními
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)
 • chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý- jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.)

 

7. EVALUACE A PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA

 

ZPŮSOBY EVALUACE

POZOROVÁNÍ DĚTÍ

ROZHOVORY S RODIČI, DOTAZNÍKY PRO RODIČE

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE S RODIČI

KOMUNITNÍ KRUHY S DĚTMI

DISKUZE NA PEDAGOGICKÝCH RADÁCH

KONZULTACE UČITELEK VE TŘÍDĚ

HOSPITAČNÍ ČINNOST ŘEDITELKY ŠKOLY

 

KRITÉRIA PRO EVALUACI

Kritéria pro hodnocení učitelek:

aktivní, tvořivý a pozitivní přístup k dětem a všem zaměstnancům

otevřené vyjadřování názorů na pedagogických radách

úroveň spolupráce učitelek ve třídě

zájem o další vzdělávání

zájem o zavádění nových podnětů do praxe

kvalita a smysluplnost plnění obsahu TVP

plnění cílů ŠVP

odpovědné plnění mimopedagogických povinností

zodpovědný přístup k prezentaci MŠ

schopnost vytvořit dětem bezpečné sociální prostředí

úroveň komunikace s rodiči

úroveň řízených činností neomezující samostatné myšlení dětí

dodržování jednotných postupů v jednání s dětmi

individuální přístup k jednotlivci

Kritéria pro hodnocení dosaženého vzdělání dětí:

úroveň dosažených kompetencí předškolních dětí

samostatnost a zodpovědnost v jednání

úroveň řešení konfliktů

úroveň komunikace s dětmi a dospělými

schopnost pracovat v týmu a dělat kompromisy

umět samostatně vyhledávat informace

dovednost obhájit svůj názor, úroveň sociální adaptace

spontánnost projevu dítěte a emoční uvolnění

Kritéria pro hodnocení podmínek

snaha zaměstnanců upevňovat duševní zdraví a jít příkladem

upevňovat bezpečnou a přátelskou atmosféru

dát dětem dostatek prostoru pro spontánní hru a volný pohyb

zajistit bezpečné sociální prostředí

dodržovat zásady zdravé výživy

kvalita týmové práce a spolupráce

úroveň komunikace a spolupráce s rodičovskou veřejností

kvalita, kvantita a estetika didaktického a jiného vybavení

kvalita komunikativních dovedností celého týmu

Evaluace TVP

denně zhodnotit svou práci – udělala jsem dnes vše pro spokojenost dítěte?

 přiblížilo se vzdělávání k vytyčeným cílům v rámci možností?

po ukončení tematické části písemně do plánu

1 x za pololetí zápis do „Individuálního hodnocení dětí“

Dle potřeby všechny učitelky – Hodnocení prací, chování a projevů dětí

Průběžně – ředitelka MŠ – Přijímání námětů a hodnocení rodičů, zaměstnanců školy

 

 

Individ. vývoj

dítěte

 

 

Pozorování

Výtvarný projev

Rozhovor

Záznamy do archů

 

Průběžně

Průběžně

Průběžně

10xročně

/dle potřeby/

 

Učitelky

Učitelky

Učitelky

Učitelky

 

 

Záznam

Portfolio

Záznam

Záznam

 

Tematický celek

Pozorování

Výsledky u dětí

Po ukončení

TC

Učitelky

Záznam

Práce pedagoga

Hospitace

min.1 x ročně

Ředitelka

Záznam